Khóa đầu bếp chuyên nghiệp

Khóa đầu bếp chuyên nghiệp

𝗛𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗮𝘆, 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗺𝗮̂́𝘁 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗻𝗴𝗮̆́𝗻 𝟮 – 𝟯 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 đ𝗮̃ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝗯𝗲̂́𝗽 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝟭-𝟱 𝘀𝗮𝗼 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗺𝘂̛́𝗰 𝘁𝗵𝘂 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̣𝗰 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝗰𝗼́ 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘂̛𝗻𝗴 𝘆́. 𝗩𝗶̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗺𝗮̀ 𝗻𝗴𝗵𝗲̂̀ đ𝗮̂̀𝘂 𝗯𝗲̂́𝗽 đ𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗮̀ 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 đ𝗶 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗺𝗮̀ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼̣𝗻. 𝗧𝘂𝘆 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝗵𝗼̣𝗰 đ𝗮̂̀𝘂 𝗯𝗲̂́𝗽 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗹𝗮̀ 𝗵𝗼̣𝗰 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗴𝗶̀? 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗲̂𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝗼̛̉ đ𝗮̂𝘂 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴? 𝗛𝗮̃𝘆 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗱𝗼̃𝗶 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘃𝗲̂̀ 𝗸𝗵𝗼́𝗮 đ𝗮̀𝗼 𝘁𝗮̣𝗼 đ𝗮̂̀𝘂 𝗯𝗲̂́𝗽 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗰𝘂̉𝗮 EZcooking 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 đ𝗮̂𝘆 𝗻𝗵𝗲́!
 • (1) 1 Đánh giá
 • 42 buổi
 • 100 món
 • 2.5h/buổi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 11.990.000 đ

Nguyên liệu: 0

Trọn gói: 11.990.000 đ

Tại sao chọn EZcooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Chỉ từ 11.990.000 đ

Nguyên liệu: 0 đ

Trọn gói: 11.990.000 đ

Tại sao chọn EzCooking?

 • Thực hành 100% ngay tại lớp

 • Học ngay sau khi đóng học phí

 • Giờ học linh động theo ca

 • 100% Truyền nghề đầu bếp

 • Tại sao chọn chúng tôi

Khóa học liên quan

Chỉ từ 11.990.000 đ